Algemene Voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden voor alle bij- en nascholingen van het Instituut Permanente Vorming Kinesitherapie (verder IPVK).

  Artikel 1 - Definities

Inschrijving: Een door de Klant via de website van het IPVK aangemaakte aanmelding voor afname van en/of deelname aan een bij- of nascholing waarmee sprake is van overeenkomst tussen Klant en het IPVK.

Aanmelddatum: De datum waarop de Klant zich heeft ingeschreven voor een bij- of nascholing.

Aanvangsdatum: De datum waarop de bij- of nascholing gestart is.

Datum einde navormingsactiviteit: Datum waarop de bij- of nascholing is afgelopen.

Bij- of nascholingsinformatie: Informatie over de bij- of nascholing zoals gepubliceerd op de website van het IPVK

Klant: Particulier of bedrijf die bij het IPVK één of meerdere bij- of nascholingen afneemt

IPVK: Instituut voor Permanente Vorming Kinesitherapie

Cursist: De persoon die de bij- of navorming volgt.

Opleidingsmateriaal: leerstof, materialen en aanverwante artikelen ten behoeve van (het volgen van) een bij- of nascholing.

Bij- of nascholing: een door het IPVK verzorgde Intensieve cursus, Refresher-course, Seminarie, Kine-club of symposium/congres welke klassikaal gevolgd kunnen worden.

  Artikel 2 - Aanbod

Het aanbod van het IPVK bevat de omschrijving van de bij- of nascholing.

    Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:         wanneer de bij- of nascholing start;         indien van toepassing de toelatingseisen om aan de bij- of nascholing deel te mogen nemen;         de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;     Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst tussen Klant en IPVK nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van het IPVK. De Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten die IPVK met de Klant sluit.

Artikel 3 – Inschrijven

    Enkel inschrijvingen voor activiteiten van het Instituut Permanente Vorming (IPVK) via het online registratiesysteem op de website worden als inschrijving geaccepteerd. Inschrijvingen via e-mail worden niet verwerkt. Ook wordt aanmelding via de Pe-online kalender niet erkend als inschrijving. Deze aanmelding dient alleen ter verkrijging van accreditatie.     Na een succesvolle inschrijving ontvangt Klant een bevestiging van inschrijving op het door Klant opgegeven e-mailadres, waarna de inschrijving definitief is. In deze mail staan de nodige instructies in verband met betaling en/of gebruik van de KMO-portefeuille en Vormingsbonnen. Vervolgens zal de Klant per mail een factuur ontvangen.

Artikel 4 - Overeenkomst

    Door in te schrijven voor de bij- of nascholing gaat de Klant met het IPVK een overeenkomst aan voor deze bij- of nascholing en verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.     Mochten er voor de gekozen bij- of nascholing nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de bij- of nascholingsinformatie.     De overeenkomst komt tot stand zodra de Klant zich digitaal heeft ingeschreven voor een bij- of nascholing, het IPVK deze inschrijving ontvangen heeft en de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vindt direct na inschrijving per e-mail plaats.     Bij inschrijving verbindt de Cursist zich aan het IPVK voor de duur van de bij- of nascholing. Daar staat tegenover dat het IPVK een hoogwaardige bij- of nascholing door gekwalificeerde docenten biedt.

Artikel 5 - Prijs

    De kosten van de bij- of nascholing, de betalingswijze en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de bij- en nascholingsinformatie.     Voor bedrijven en instellingen kan vanuit het IPVK een specifiek bij- en nascholingsvoorstel gedaan worden voor een bij- of nascholing op maat. Deze aanbieding vervangt de prijsinformatie zoals vermeld in de informatie op de website.     De bij- en nascholingen zijn vrijgesteld van BTW.

Artikel 6 - Betaling

    De Financiële Dienst van de Universiteit Gent beheert de betalingen van het IPVK.     De Klant is van rechtswege in verzuim zonder dat een aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. De Financiële Dienst van de Universiteit Gent stuurt de Klant daarop een betalingsherinnering, waarna de Klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Klant ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, wordt er een incassotraject ingezet.     Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant.     Klanten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met het IPVK voorkomen. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever.

Artikel 7 - Wijzigings- of annuleringsvoorwaarden

    De Klant dient om een inschrijving te annuleren, een e-mail te sturen naar het secretariaat van het IPVK via IPVK@ugent.be. De datum van annulering is de datum van ontvangst van dit e-mailbericht door het secretariaat van het IPVK.     Annuleren kan niet kosteloos, tenzij sprake is van ernstige ziekte of ongeval van de cursist (zie art:6.3).         Vindt annulatie plaats >21 kalenderdagen vóór de start van de bij – of nascholing, dan is Klant een forfaitair bedrag van 25 EUR verschuldigd aan het IPVK als tussenkomst voor de administratiekosten;         Annuleert Klant tussen de 21 en 7 kalenderdagen vóór de start van de cursus, dan is Klant 25% van het inschrijvingsgeld verschuldigd aan het IPVK;         Indien annulatie minder of gelijk aan 7 kalenderdagen voor start van de cursus plaatsvindt, dan is Klant het gehele inschrijvingsgeld verschuldigd aan het IPVK.     Annuleren kan kosteloos in geval van ernstige ziekte of ongeval van de cursist. De annulatie dient onmiddellijk vóór de start van de cursus via mail te geschieden, met in bijlagen de nodige attesten. Originele attesten dienen per post gestuurd te worden t.a.v.  Secretariaat IPVK, vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, Campus UZ, De Pintelaan 185, 2B3.11.

Het volledige inschrijvingsbedrag wordt, zo dit reeds was vereffend, terug gestort. Let wel: ziekte of ongeval waardoor cursist slechts een deel van de sessies afwezig is geeft geen aanleiding tot kosteloze annulatie.

    Indien Klant betaalt heeft via de KMO-portefeuille dient Klant gelijktijdig met de annulatie de gegevens van de projectaanvraag (projectnummer en het totaal projectbedrag) mee te sturen naar ipvk@ugent.be. IPVK stort het bedrag, bepaald conform de annulatievoorwaarden, terug aan de KMO-portefeuille. De terugbetaling aan Klant wordt gedaan door de KMO-portefeuille. Deze procedure kan enkele weken duren. IPVK is niet verantwoordelijk voor deze procedure of de terugbetaling aan Klant.     Indien klant een wijziging wenst aan te brengen in de inschrijving, nadat de factuur opgemaakt is, wordt hiervoor een administratieve kost van 25 € aangerekend.     Het IPVK behoudt zich het recht om een bij- of nascholing zonder financiële gevolgen te annuleren, in geval van overmacht of onvoldoende inschrijvingen. In geval van annulatie door het IPVK wordt het volledige bedrag aan Klant geretourneerd. Het IPVK heeft het recht om eventuele wijzigingen in het programma, locatie en planning aan te brengen. Annulatie door het IPVK in geval van te weinig inschrijvingen dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus te geschieden. Annulatie in geval van overmacht is niet aan termijn gebonden.

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten

    De intellectuele eigendomsrechten op door het IPVK geproduceerd studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij het IPVK.     Gebruik van studiemateriaal en toegang tot Campus UZ anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

    De aansprakelijkheid van het IPVK is beperkt tot maximaal het door de Klant betaalde lesgeld en examengeld.     Het IPVK behoudt zich het recht voor de Klant in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de bij- of nascholing.     Het IPVK is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel via het IPVK bij derden aangeschaft materiaal.     Het IPVK is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van het uitoefenen van handelingen, aangeleerd tijdens een bij- en of nascholing van het IPVK of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de bij – of nascholing. Deze handelingen vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de beoefenaar.

Artikel 10 - Privacy Wet

    De door de Klant verstrekte gegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van het IPVK. Deze gegevens worden intern verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van Klanten en het toesturen van opleidingsmateriaal en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie.     Het IPVK kan om de volgende redenen gegevens aan derden verstrekken: a. Aan personen die direct betrokken zijn bij de begeleiding van Klanten, zoals praktijkassistenten of docenten. b. Indien overheidsinstanties dit wettelijk eisen. In geen enkel ander geval worden gegevens aan derden verstrekt, zonder voorafgaand toestemming te vragen aan Klant.     Klanten beschikken over het recht van toegang tot en verbetering van hun persoonlijke gegevens. Het IPVK houdt zich aan de Privacywet. Klanten die geen informatie meer van ons willen ontvangen, kunnen dat schriftelijk meedelen.     Het IPVK en namens haar derden, gebruikt cookies om bezoekgegevens bij te houden. Dit doen wij om de inrichting van onze site te optimaliseren en het gebruiksgemak te vergroten, zoals bijvoorbeeld bij het inloggen. Het accepteren van cookies kan in de browser uitgeschakeld worden. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Geaccepteerde cookies zullen onbeperkt op de computer van de Klant opgeslagen blijven.

Artikel 11 - Wijziging Algemene Voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijvingsvoorwaarden door het IPVK worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van het IPVK.