ECMT2023 Pre-congress course | The integrated pelvic floor approach: assessing and managing pelvic dysfunction in males and females

*NEDERLANDS*

Bekkenbodemdysfunctie komt vaak voor zowel bij mannen als vrouwen. Bij vrouwen die zich in de eerstelijnszorg aanmelden, blijkt zelfs tot 32% te kampen met één of andere vorm van bekkenbodemdisfunctie.

De bekkenbodemspieren hebben naast hun continentie en seksuele functie  een belangrijke rol in het overbrengen van belasting ter hoogte van het bekken. Als kinesitherapeut is het belangrijk om de sleutelrol te begrijpen die de bekkenbodem heeft in de holistische benadering van patiënten, voornamelijk bij diegene met klachten ter hoogte van het bekken, de heup of de lumbale wervelzuil. Enige vorm van urinaire incontinentie wordt gerapporteerd door 65% van de vrouwen en 30% van de mannen die wachten op een afspraak bij een arts. Uiteindelijk zoekt slechts 31% van hen hulp bij een professional. Dit betekent dus dat een groot deel de patiënten die je behandeld te kampen heeft met bekkenbodemdisfunctie. Wanners je als therapeut niet de juiste vragen stelt, mis je mogelijks vitale informatie.

Laat Mandy Rösher je meenemen tijdens deze 2-daagse cursus doorheen de basis van de bekkenbodem en gezondheid hiervan, en wat jij als musculoskeletaal therapeut of manuele therapeut kan doen om deze patiënten te helpen met hun problematiek. De eerste lesdag zal voornamelijk focussen op de theoretische achtergrond, terwijl de tweede lesdag hoofdzakelijk praktijk aan bod komt. Deze cursus is een pre-congress course in het kader van het European Congress Manual Therapy - ECMT2023

Leerdoelen:

 1. De anatomie en biomechanica van de bekkenbodemspieren in relatie tot de bekkengordel;
 2. De "core" en hoe het diafragma en de bekkenbodem een integraal onderdeel zijn van kracht en controle;
 3. Basis van blaas-, darm- en seksuele functie en de impact ervan op levenskwaliteit;
 4. Gemeenschappelijke klinische beelden van bekkenbodemdisfunctie bij mannen en vrouwen;
 5. Communicatieve vaardigheden om de "ongemakkelijke" vragen te kunnen stellen en hoe te screenen op bekkenbodemdisfunctie;
 6. Beoordelingsvaardigheden om de evaluatie van de bekkenbodem te integreren;

Doelgroep:

Kinesitherapeuten

*ENGELS*

Pelvic floor dysfunction is common in both males and females. Up to 32% of females seen in primary care setting struggle with some form of pelvic floor dysfunction.

The pelvic floor muscles play an important role in load transfer at the pelvis along with continence and sexual function. As a physiotherapist it is important to understand the key role the pelvic floor plays in the holistic management of patients particularly when addressing problems at the pelvis, hip or lumbar spine. Actually, 65% of women and 30% of men waiting for an appointment with their doctors report some degree of urinary incontinence. Only 31% of these people will seek help from a health professional. A large percentage of your patients are struggling with pelvic floor dysfunction. If you are not asking the questions you are missing vital information.

Join Mandy Röscher on this 2-day course to learn the basics of the pelvic floor and pelvic health and what you as a musculoskeletal physiotherapist / manual therapist can do to help manage these patients. Day 1 is lecture based and content heavy, while day 2 is completely practical focused. This course is part of the pre-congress courses of the European Congress Manual Therapy - ECMT2023.

Learning goals:

 1. The anatomy and biomechanics of the pelvic floor muscles in relation to the pelvic girdle;
 2. The “core” and how the diaphragm and pelvic floor are integral to strength and control;
 3. Basic bladder, bowel and sexual function and its impact on quality of life;
 4. Common clinical presentations of pelvic floor dysfunction in males and females;
 5. Communication skills to be able to ask the “uncomfortable” questions and how to screen for pelvic floor dysfunction;
 6. Assessment skills to integrate the evaluation of the pelvic floor;
 7. Rehabilitation ideas and external treatment techniques to address pelvic floor dysfunction

Target audience:

Physical therapists

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. ACREHAB - DV.O103194 (onder voorbehoud). Zie voorwaarden op onze infopagina.

Accreditatie bij Pro-Q-Kine:

24 punten voor PQK Kwaliteitslabel Kinesitherapie

28 punten in de subportfolio's 'Bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie' en 'Manuele therapie'

 

Coffee breaks, lunch and course materials are included.

Pay via KMO portfolio (for small or medium-sized enterprises): 30% discount. ACREHAB - DV.O103194 (subject to change).

Accreditation by Pro-Q-Kine.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

ECMT2023 Pre-congress course | The integrated pelvic floor approach: assessing and managing pelvic dysfunction in males and females